Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zygmunt Rawicki - Curriculum vitae

Zygmunt Rawicki

Zygmunt Rawicki – organizator a następnie przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w pierwszej (2002-2006) i w drugiej kadencji (2006-2010). Na III Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym MOIIB w dniu 14 kwietnia 2010 roku wybrany na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB na trzecią kadencję (2010-2014).

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej - rocznik 1970. Po studiach pracował w bezpośrednim wykonawstwie. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej.

Posiada tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ok. 180 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest specjalistą w zakresie technologii specjalnych betonów, w tym oryginalnej technologii betonów ciężkich o wysokim stopniu ciekłości, stosowanych w energetyce jądrowej oraz technologii betonów rynnowych wdrożonych po raz pierwszy na budowie elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar i Ciemny VAT na Słowacji. Za działalność dydaktyczną i naukowo-techniczną był wielokrotnie wyróżniany, m.in.: nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską szczególnie przydatną dla gospodarki narodowej, nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (kilkakrotnie), wyróżnieniami honorowymi OW NOT za "Wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki", wyróżnieniem honorowym dla opiekuna pracy dyplomowej wyróżnionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiada uprawnienia bez ograniczeń wykonawcze (1975) i projektowe (1986), jest rzeczoznawcą PZITB (1987) oraz z listy Wojewody (1994) z zakresów materiałów, konstrukcji i ustrojów budowlanych oraz konstrukcji betonowych. Jest autorem bądź współautorem ok. 290 różnych opinii naukowo-technicznych, projektów, ekspertyz i orzeczeń z zakresu m.in. technologii betonu, napraw i wzmacniania konstrukcji, prefabrykacji i mechaniki pękania.

Od 39 lat członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełnił w nim różne funkcje, m.in. przez dwie kadencje (1996-2002) przewodniczył Krakowskiemu Oddziałowi PZITB. Od 2002 roku pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PZITB. Członek honorowy PZITB (od 2005). Od 2002 roku przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu "Budowa Roku".

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, m.in. "Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe" (1977-1985), "Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych" (1998, 2000, 2004, 2006, 2008), "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych" (1997-2002), "Warsztat pracy projektanta konstrukcji" (1997-2002), "Budownictwo sakralne w krajach grupy wyszehradzkiej" (2003). Organizator II, VI, X i XIV spotkania organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej (1995, 1999, 2003, 2007). Od 2000 r. – członek Komitetu redakcyjnego wydawnictwa "Zabytki techniki krajów grupy wyszehradzkiej" (tom I, II i IV) oraz redaktor naczelny opracowania tomu III (2005).

Jest członkiem Komisji Budownictwa PAN Oddziału Krakowskiego, członkiem Slovak Society for Trenchless Technology, Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, Komitetu Nauki PZITB, honorowym członkiem Związku Statyków Słowacji (od 2004) oraz członkiem honorowym Węgierskiej Izby Inżynierów (od 2005), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (od 2008) i Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2010).

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką PZITB, Złotą Odznaką NOT, Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej, Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złotym Medalem X-lecia SKSI (Słowacja), Honorową Odznaką "Za zasługi dla budownictwa", Złotą Odznaką PIIB, Złotą Odznaką Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Medalem 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Odznaką Prezydenta m. Krakowa „Honoris Gratia”.

Żonaty od 38 lat (żona również z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego), posiada troje dzieci, cztery wnuczki i jednego wnuczka.

W działaniach stowarzyszeniowych i samorządowych kieruje się wartościami uniwersalnymi, tj. neutralnością światopoglądową i apolitycznością oraz łacińską maksymą "clara pacta facit boni amici".

Maj 2010