Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Informacja

Szkolenia on-line dla wszystkich członków izb okręgowych

udostępnione przez

Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa


Informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa udostępniła dla wszystkich członków izb okręgowych szkolenia on-line, szczegóły https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4177-2020-03-15-13-14-16

 

Podanie prawidłowego i pełnego numeru członkowskiego umożliwi uzyskanie zaświadczenia o udziale z zajęciach organizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia będą umieszczone na Państwa kontach, do których macie Państwo dostęp po zalogowaniu się na portalu członkowskim Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Uprzejmie prosimy o poprawną rejestrację na platformie ClickMeeting,

tj. dokładne wpisanie imienia i nazwiska,

ale przede wszystkim nr członkowskiego

(najczęstszy błąd jaki się pojawia, dotyczy numeru członkowskiego,

wpisywane są np. często numery uprawnień lub niepełne nr członkowskie).

 

 

Szczegółową instrukcję, jak skorzystać z wykładu, znajdą Państwo po kliknięciu w temat wydarzenia. Rejestracja na transmisję odbywa się na stronie ClickMeeting za pośrednictwem formularzy zapisu znajdujących się poniżej każdego tematu wykładu oraz w szczegółach poszczególnych wydarzeń na naszej stronie internetowej.


 

___________________________________________________

 

Data: 21.04.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: Monika Zalewska - Ekspert z zakresu szkoleń dla trenerów, wystąpień publicznych, komunikacji i personal brandingu. Dyplomowany logopeda, aktorka. Absolwentka Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej oraz Podyplomowych Studiów Praktycznej Psychologii Motywacji (Akademia Biegun SWPS i Marka Kamińskiego) Trener DiSK- Certified Trainer Inscape Partners International. Certyfikowany Praktyk  PRISM Brain Mapping, Licentcjonowany trener MTQ. Posiada międzynarodową certyfikację Trenerów Zarządzania MATRIK.

Szkolenie jest nastawione na:

1.        Poznanie praktycznych sposób wzmacniania siły i odporności psychicznej.

2.        Naukę odnawiania swojej energii.

3.        Wzmocnienie efektywności osobistej.

4.        Poznanie ćwiczeń antystresowych.

.

Program:

1.        Co to jest odporność psychiczna i jak z niej korzystać w trudnej sytuacji.

2.        Techniki odnawiania energii.

3.        Budowanie pewności siebie techniki.

4.        stresie techniki krótko i długofalowe pracy ze stresem.

 

FORMULARZ ZAPISU >>

________________________________________________________________

 

Data: 23.04.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: dr. Inż. Jerzy Dylewski

Program:

1.        Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu

2.        Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.

3.        Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę lecz wymagających oraz nie wymagających zgłoszenia

4.        Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych

5.        Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.        Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę. Projekt rozporządzenia wykonawczego

7.        Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania takich odstąpień.

8.        Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat.

9.        Proponowane zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

10.      Zmiany zasad regulujących zawiadamiania organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

11.      Zmiany w zakresie zasad regulujących geodezyjne wyznaczanie w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12.      Zmiany zasad regulujących sposób prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy

13.      Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych
Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy

14.      Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.

15.      Pouczenie od organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

16.      Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.

17.      Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90

18.      Przepisy przejściowe cały szereg istotnych regulacji

19.      Prawo budowlane, a ustawa z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych w zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

FORMULARZ ZAPISU >>

________________________________________________________________

 

Data: 28.04.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: Piotr Sajewicz - Praktyk zarządzania - zdobył unikatowe doświadczenie z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych odpowiadając za pracę 120 osobowego zespołu rozproszonego, funkcjonującego na terenie kraju i poza nim.

Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizacja psychologia zarządzania. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi a także Coachingu. Od 1995 r. realizuje projekty szkoleniowe i doradcze. Training & Development Manager HIGH5 Group sp. z o.o.. Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping.

Szkolenie jest nastawione na:

1.        Rozwój umiejętności OCENY KOMPETENCJI pracowników.

2.        Podniesienie kompetencji ZARZĄDZANIA pracownikami.

3.        Poznanie/utrwalenie NARZĘDZI I ZASAD DELEGOWANIA zadań.

Program szkolenia:

1.        Fazy rozwojowe a dopasowanie stylu zarzadzania do pracownika:

1.        Model kompetencji: wiedza - umiejętności - postawa. Faza rozwojowa jako wypadkowa wiedzy i umiejętności, a także zaangażowania. Instruowanie i wspieranie jako praca na kompetencjach pracownika i ich rozwoju.

2.        Fazy rozwojowe - od debiutanta do eksperta i ich charakterystyka.

3.        Ilość dostarczanych informacji i wsparcia dla pracownika jako wyznacznik stylu zarządzania. Style zarządzania: instruktażowy - konsultacyjny - wspierający - delegujący.

2.        Trudna sztuka delegowania zadań:

a.        3 elementy delegowania: przekazania obowiązków - dzielenie się odpowiedzialnością monitorowania i kontrola zadania.

b.        Technika 5W2H w delegowaniu:

i.      opisanie składowych,

ii.      nadanie rekomendacji dopasowania do faz rozwojowych,

iii.      demonstracja delegowania (udział kotrenera).

c.         Konieczność sprawdzenia poprawności odbioru delegowanego zadania - jak to zrobić?

d.        Komu delegować i jakie zadanie? Wykorzystanie macierzy Eisenhowera w określaniu poziomu priorytetu i wyborze pracownika.

3.        Zakończenie i podsumowanie.

FORMULARZ ZAPISU >>

________________________________________________________________

 

Data: 30.04.2020 r. godz. 11:00-15:00

Prelegent: radca prawny Jolanta Szewczyk.

FORMULARZ ZAPISU >>

________________________________________________________________

Serdecznie dziękujemy

Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa za udostępnienie szkoleń.