Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Pomimo szalejącej pandemii, spróbujemy ponownie zorganizować zawody jak w poprzednich latach. Jest co najmniej kilka warunków, które muszą być spełnione, aby zawody doszły do skutku i co najważniejsze były bezpieczne. Dlatego proszę o uważne sprawdzanie e-mail z informacjami, ponieważ tym razem może być dużo zmian organizacyjnych.

Zapraszamy do udziału w czternastych zawodach w konkurencjach alpejskich o Puchar Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W tym roku będą także grupy snowboard.

Zawody w konkurencji slalom gigant, zostaną rozegrane w niedzielę 7 marca 2021 roku na stokach ośrodka Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach (w tym samym miejscu jak w latach poprzednich).

Wszystkich członków MOIIB oraz osoby towarzyszące chcące wziąć udział w zawodach, prosimy o rejestrację w terminie do 28 lutego 2021 roku.

Głównym organizatorem zawodów będzie Kol. Adam KNAPIK, członek Rady MOIIB.

Rejestracja uczestników 2021

Do rejestracji należy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr członkowski w MOIIB,
 • adres e-mail do korespondencji
 • oraz nieobowiązkowo numer telefonu do kontaktu w awaryjnych sytuacjach.

Należy także zdecydować, czy wybieramy narty czy snowboard.

Dane te potrzebne są nam do stworzenia list startowych oraz ubezpieczenia uczestników.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Wstępny program zawodów:

 • 09:30 do 11:00 rejestracja zawodników
 • 09:30 do 11:30 jazdy treningowe
 • od 12:00 zawody

Szczegółowy program zawodów oraz regulamin zostaną przesłane najpóźniej do 4 marca 2021 roku pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, a przede wszystkim pandemię, w przypadku zbyt dużej liczby chętnych, o udziale w zawodach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Ewentualne pytania proszę przesyłać na adres e-mail: narty@rapid.krakow.pl

Formularz rejestracyjny/ / /

więcej...

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w zawodach w narciarstwie alpejskim o Puchar Przewodniczącego Małopolskiej OIIB. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków (dalej: Administrator). Dane kontaktowe: Koordynator ds. Ochrony Danych – e-mail: map1@map.piib.org.pl, tel.: 12 630 90 60 wew. 205.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do celów rozpoznania wniosku w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w zawodach w narciarstwie alpejskim o Puchar Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr członkowskiego MOIIB i innych danych niezbędnych do realizacji przez MOIIB zadań statutowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A. W pozostałym zakresie podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. C oraz E Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz ustawą z dnia z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2016 r. nr 1725). Podanie danych osobowych wyszczególnionych w niniejszym formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do organizacji zawodów w narciarstwie alpejskim o Puchar Przewodniczącego Małopolskiej OIIB oraz ubezpieczenia uczestników.
 3. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora następującym odbiorcom danych: dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, HR, prawne, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, agencyjne, szkoleniowe. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż to konieczne.
  • w przypadku wyrażenia zgody będziemy przetwarzać dane do czasu odwołania zgody.
  • na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  • jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 5. Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. g) RODO – w granicach art. 21 RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań, przesłane Koordynatorowi ds. Ochrony Danych na adres e-mail: map1@map.piib.org.pl
 7. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

więcej...

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 880), oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Administratora – Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Administratora – Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (MOIIB) w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków.

Oświadczenie moje ważne jest na czas nieokreślony.

Niniejsza zgoda obejmuje utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć w formie elektronicznej i drukowanej, publikację na stronie internetowej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w Biuletynie Informacyjnym MOIIB „Budowlani”.

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

(*) pola obowiązkowe

Liczymy na liczny udział w zawodach.

Do zobaczenia na stoku!