Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Budżet Małopolskiej OIIB na 2018 rok

Przychody

1 Składki - 348zł x 11.200
3 897 600,00
2 Wpisowe nowych członków - 100zł. x 500 50 000,00
3 Uprawnienia budowlane i rzeczoznawstwo                                                               
1 350 000,00
4 Odsetki bankowe 90 000,00
5
Inne przychody 3 000,00
6
Środki pieniężne z lokat na inwestycje 250 000,00
Razem przychody
5 640 600,00

Koszty administracyjne

1 Zużycie materiałów i energii (z wyposażeniem biura)                                               
150 000,00
2 Usługi obce
470 000,00
3 Podatki i opłaty
25 000,00
4 Wynagrodzenia i inne świadczenia
820 000,00
5 Koszty Punktów Informacyjnych
145 000,00
6 Pozostałe koszty administracyjne
40 000,00
7 Inwestycje w majątek trwały
250 000,00
Razem koszty administracyjne
1 900 000,00

Koszty statutowe

1 Rady (w tym współpracy z zagranicą)
550 000,00
2 OKK 930 000,00
3 OKR 95 000,00
4 OSD 220 000,00
5 OROZ 170 000,00
6 Organizacji Zjazdu 75 000,00
7 Działalności szkoleniowej                                                                                    
341 000,00
8 Działalności Zespołów Problemowych 85 000,00
9 Wydawnictw dla członków MOIIB 550 000,00
10 Działalności samopomocowej 80 000,00
11 Dodatkowe ubezpieczenia członków (NW i na życie) 410 000,00
12 Inne koszty statutowe 100 000,00

Razem koszty statutowe
3 606 000,00

Razem koszty administracyjne i statutowe 5 506 000,00
Rezerwa 134 600,00
Razem koszty                                
5 640 600,00